POLÍTICA DE PRIVACITAT DE OLIOLY DEVELOPMENT SL

Aquesta política de privacitat té com a objecte, garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la nostra pàgina web, per a protegir la seva intimitat i privacitat.

OLIOLY, S.L., d’ara endavant OLIOLY, fa constar que aquesta Política de Privacitat es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant RGPD) i s’actualitzarà a qualsevol altra norma que es trobi en vigor en el futur.

Tots els termes recollits en aquesta política, són d’obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballi amb nosaltres o tingui accés a les dades que se’ns faciliti, durant la navegació en la nostra web, per la utilització dels nostres formularis o fitxes, o durant la contractació o prestació dels serveis

Olioly Development es reserva el dret a modificar el contingut de la present Política de Privacitat, a fi d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l’Article 29.

Utilitzarem les dades consentides, per a les finalitats que han estat requerides; en cas que s’haguessin d’utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d’una manera diferent a el que s’estableix en la Política de Privacitat vigent al moment de haver estat recollides; o en cas que tractar-los amb finalitats diferents, contactarem amb les persones i agents que van subministrar les dades, per a informar-los i recaptar de nou el consentiment. En cas de no contactar, no usarem les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als Usuaris que, cada vegada que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin el present text per a cerciorar-se de les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La present Política de Privacitat, formarà part i estarà unida de forma permanent al que es disposa en el nostre Avís Legal, en les Condicions Legals del servei contractat i en la nostra Política de Cookies, aquests textos estan a la disposició dels usuaris en la nostra pàgina Web i dels quals aconsellem la seva lectura.

En tot moment indicarem la data de l’última actualització de la Política de Privacitat perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se’ls aplica i la data de l’última revisió.

 

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El responsable del tractament de les dades que es recopilen, tracten i emmagatzemen a través d’aquesta pàgina web i en ocasió dels serveis prestats i contractats a través d’aquesta, és OLIOLY, amb NIF B66637190, amb domicili fiscal en Carrer Progres 2 08024 de Barcelona. Inscrit en el Registre mercantil de Barcelona amb data nou de novembre de 2015, número d’inscripció 1, tom 45052, foli 142, secció, fulla 4755538

 

TRACTAMENT DE DADES.

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin si escau consistiran en aquells que siguin imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud del titular de les dades, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats, sent aquestes dades recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes i no sent tractats aquests dades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

El titular de les dades serà informat per OLIOLY, abans de la recollida de les seves dades, dels extrems establerts en aquesta Política de Privacitat, de manera que pugui prestar consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades.

 1. PROCEDÈNCIA DE DADES.

En primer lloc, és important que els Usuaris tinguin present que, quan es proporciona informació personal en línia (per exemple, a través del correu electrònic o a través d’Internet), aquesta pot ser recollida i utilitzada per uns altres. És per això que, OLIOLY no es responsabilitza que aquesta informació pugui ser recopilada, emmagatzemada i/o tractada per un tercer no autoritzat, perquè ha adoptat les mesures de seguretat que estan al seu abast perquè això no passi.

La procedència de les dades que tractem i emmagatzemem en OLIOLY pot venir de diferents llocs:

 • A través de la nostra pàgina web recollim dades de caràcter personal d’aquells Usuaris que decideixin voluntàriament emplenar els camps obligatoris que hem incorporat en cadascun dels formularis de la nostra pàgina web.

Amb aquests formularis, els Usuaris, podran registrar-se en la nostra web, realitzar una consulta o facilitar-nos un suggeriment, sol·licitar un pressupost per a un producte en concret dels oferts en la nostra Web/ sol·licitar un producte dels oferts en la nostra Web o rebre, si així ho autoritzen expressament publicitat i butlletins informatius de OLIOLY. A través d’aquests formularis, els Usuaris ens faciliten les seves dades i consenten el tractament dels mateixos conforme a les finalitats indicades en el moment d’emplenar el formulari.

Els Usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que ens facilitin a través dels nostres formularis, sent la seva obligació mantenir-los actualitzats en tot moment per a evitar errors per part nostra. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades lliurades a través d’aquests formularis, serà responsabilitat de l’Usuari.

 • També pot venir informació a través dels correus electrònics que rebem. Atès que posem a la disposició dels nostres usuaris la web a través del domini www.olioly.com informem que la mateixes es troba allotjada en els servidors 1and1 allotjat a Europa. els qui estableixen les mesures de seguretat corresponents i garanteixen el compliment del RGPD.
 • Cal informar els usuaris que, en cas que l’usuari o potencial client ho desitgi, podrà establir-se una trobada que es desenvoluparà via telefònica. L’Usuari haurà de facilitar el seu nom i número de telèfon.La finalitat del tractament de totes aquestes dades serà la indicada en el moment de la recollida i detallada en l’apartat “Finalitats del tractament i terminis de conservació” de la present Política de Privacitat.-Finalment, també donem als Usuaris la possibilitat de realitzar consultes i comentaris sobre temes i productes que OLIOLY, publicarà si escau (podrà moderar els mateixos sobre la base de criteris de compliment legal i moral, així com de pràctiques de bon ús i ètica). La participació es realitzarà a través del formulari de participació via comentari disponible una vegada l’usuari s’hagi registrat en la pròpia web. És imprescindible la lectura de les polítiques web d’aquesta pàgina abans de conducta a comentar.
 • Finalment, també donem als Usuaris la possibilitat de realitzar consultes i comentaris sobre temes i productes que OLIOLY, publicarà si escau (podrà moderar els mateixos sobre la base de criteris de compliment legal i moral, així com de pràctiques de bon ús i ètica). La participació es realitzarà a través del formulari de participació via comentari disponible una vegada l’usuari s’hagi registrat en la pròpia web. És imprescindible la lectura de les polítiques web d’aquesta pàgina abans de conducta a comentar.

  La finalitat del tractament de totes aquestes dades serà la indicada en el moment de la recollida i detallada en l’apartat “Finalitats del tractament i terminis de conservació” de la present Política de Privacitat.

 

 1. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES.

La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris dependrà del moment en el qual es recullin o tractin les dades de caràcter personal de l’Usuari, Potencial Client o Client:

 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a participar a manera de consultes/comentaris per a ser publicats en la web és el consentiment. En el moment d’emplenar el citat formulari, el participant acceptarà el que es disposa en la present Política de Privacitat o clàusula específica.
 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de consulta i informació així com, el servei de XAT si n’hi hagués, serà la de donar resposta a consultes o sol·licituds. Aquestes sol·licituds no impliquen cap relació contractual.
 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari per a l’enviament de butlletins és el consentiment. En el moment emplenar el citat formulari, l’interessat acceptarà el que es disposa en la present Política de Privacitat o clàusula específica.
 • La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de registre per a la contractació dels productes és la relació contractual existent.. En el moment emplenar el citat formulari, l’interessat acceptarà el que es disposa en la present Política de Privacitat o clàusula específica.

 

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les finalitats per a les quals es duran a terme cadascun dels tractaments per part de OLIOLY, vénen establertes en les diferents clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades -formulàries web, etc.-.

No obstant l’anterior, les detallem íntegrament a continuació, juntament amb el període de conservació de les dades, realitzat per OLIOLY:

 • Formulari de contacte/ formulari de publicació de consultes i/o comentaris i servei de Xat: Poder contactar a l’Usuari per a resoldre la consulta, dubte o suggeriment, així com remetre-li, en cas que l’hagués sol·licitat, nom d’usuari i contrasenya per a accedir a la seva zona privada.

Aquestes dades es conservaran en el servidor del prestador de correu electrònic sense termini de supressió i mentre l’afectat no manifesti la seva oposició. Ara bé, cas que els correus electrònics conservats tinguin a veure amb la prestació de serveis, els mateixos es conservaran durant tot el temps pel qual puguin derivar-se obligacions de la relació contractual. (5 anys – article 1964 del Codi Civil).

 • Formulari de sol·licitud d’informació: Aquestes dades seran utilitzades per OLIOLY, per a facilitar-li informació i posar-se en contacte amb vostè en relació a l’interès manifestat respecte a la nostra organització o els nostres productes/serveis.
 • Formulari de Registre: Aquestes dades seran utilitzades per OLIOLY, amb la finalitat de prestació del servei contractat/finalitat contractual de venda dels productes per vostè adquirits i per a per a realitzar una gestió interna de l’organització, comptable, fiscal i administrativa. Aquestes dades es conservaran per OLIOLY durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada de l’aplicació de les mesures pre-contractuals/contractuals sol·licitades per l’interessat (5 anys – article 1964 del Codi Civil) o bé es conservaran durant un període de 6 anys (art. 30 Codi de Comerç).
 • Formulari de envio de butlletins i publicitat: Aquestes dades seran utilitzades per OLIOLY, per a facilitar-li informació i posar-se en contacte amb vostè en relació a l’interès manifestat de rebre butlletins i publicitat
 • Dades recopilades a través de Cookies: A través de les Cookies de les quals t’informem en la nostra Política de Cookies, de la qual et recomanem la seva lectura, recopilem dades per a personalitzar la seva experiència i atendre millor les seves necessitats individuals, millorar el nostre lloc web, permetre compartir comentaris en xarxes socials, etc. Aquestes dades es conservaran segons el que es disposa en la nostra Política de Cookies a la qual ens remetem.
 • Zona privada: L’Usuari podrà accedir a la seva zona privada amb nom d’usuari i contrasenya i podrà modificar o rectificar les seves dades quan ho desitgi, podent exercitar la seva oposició al tractament si escau o supressió, en el nostre sistema posant-se en contacte amb nosaltres a soporte@olioly.com Aquestes dades es conservaran per OLIOLY durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada de de el compliment del contracte i la prestació dels serveis (5 anys – article 1964 del Codi Civil).
 1. OBLIGACIÓ DE FACILITAR LES DADES SOL.LICITADES.

A fi d’executar de forma òptima els serveis, els usuaris hauran de proporcionar-nos la informació i dades personals sol·licitades en els nostres formularis. En cas de no facilitar tota la informació sol·licitada i marcada com a obligatòria, OLIOLY no podrà oferir els seus serveis /productes ni enviar, si escau, la informació sol·licitada i per tant no es podran prestar els serveis/productes sobre els quals l’Usuari estigui interessat.

 1. MENORS D’EDAT.

En OLIOLY, complim escrupolosament amb els requisits estipulats en el RGPD en matèria de protecció de dades de menors d’edat, per la qual cosa no recopilem, de forma intencionada, cap informació de menors de 14 anys d’edat. A més, informem els Usuaris que la present pàgina Web està dirigida únicament a persones majors de 18 anys d’edat.

 1. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS USUARIS, POTENCIALS CLIENTS O CLIENTS.

OLIOLY implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per a mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de reduir al mínim la possibilitat de destrucció accidental o il·legal, la pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i/o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de processament de les seves dades, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 32 del RGPD.

En aquest sentit, i tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que poden afectar els drets i llibertats de les persones físiques, s’han establert mesures apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, OLIOLY té implementats els mecanismes suficients per a:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

No obstant l’anterior, els usuari han de reconèixer i acceptar que les mesures de seguretat d’Internet no són inexpugnables i que les xarxes utilitzades en Internet no són 100% segures, per la qual cosa qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà, pot ser interceptada i/o modificada per persones no autoritzades, per la qual cosa com a Usuari deuràs també extremar les cauteles.

 1. AVÍS DE VIOLACIÓ DE DADES PERSONALS O BRETXES DE SEGURETAT.

La violació de dades personals suposa una bretxa de la seguretat dels sistemes d’informació de OLIOLY que provoca o pot provocar la destrucció, alteració, pèrdua, divulgació no autoritzada o accés, accidental o no, a les dades personals transmeses, emmagatzemats o processaments relacionats amb la prestació dels nostres serveis. Per al cas que les dades personals que emmagatzemem i/o tractem en OLIOLY es vegin compromesos d’alguna forma, procedirem a notificar oportunament als afectats, i conforme al que es disposa en l’article 33 del RGPD

 1. COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS.

Les dades personals que els usuaris o potencials clients ens hagin pogut facilitar a través de la nostra pàgina web, o durant la prestació dels serveis, no seran venuts, transferits i/o intercanviats amb tercers no autoritzats, excepte per obligació legal, o en els casos establerts més a baix en relació amb les transferències internacionals de dades que realitzem des de OLIOLY.

D’altra banda, les dades dels Clients, podran cedir-se a l’Administració Tributària i a altres Òrgans de l’Administració Pública, cas de ser requerits a això.

 

 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

OLIOLY, utilitza Facebook. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Facebook, Inc. ha obtingut la certificació dels marcs dels escuts de la privacitat de la UE-els EUA i de Suïssa-els EUA Així mateix OLIOLY, instal·la píxels de Facebook en la seva pàgina web a fi de fer una interrelació de la mateixa amb els perfils dels usuaris, així com, conèixer les conversions produïdes amb aquesta.

Com s’ha dit, Facebook està adherida al PrivacyShield i manifesta en la seva Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Facebook transfereix les dades albergades en la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Facebook, Inc. 1 Hacker Way 94025 Menlo ParkCalifòrnia 94025, els EUA Phone: (1)-(650)-543-4800

En OLIOLY, utiliza Google Inc.. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Google Inc. i les seves filials als EUA compleixen amb els Escuts de Privacitat UE-els EUA i Suïssa-els EUA Així mateix OLIOLY usa el servei de Google Analitycs i de Google Adwordsen la seva pàgina web a fi de conèixer la traçabilitat de visites per part dels usuaris en el seu web en el primer cas, i produir anuncis i millorar les vendes mitjançant anuncis en el segon cas.

Com s’ha dit, Google Inc. està adherida al PrivacyShield i manifesta en la seva Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Google+ transfereix les dades albergades en la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:Google Headquarters 1600 Amphitheatre Parkway

Google Headquarters 1600 AmphitheatreParkway Mountain View, CA 94043 els Estats Units

En OLIOLY, utilitza YouTube. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. YouTube LLC. i les seves filials als EUA compleixen amb els Escuts de Privacitat UE-els EUA i Suïssa-els EUA Ara bé, OLIOLY, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s’ha dit, YouTube està adherida al PrivacyShield i manifesta en la seva Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com YouTube transfereix les dades albergades en la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Sant Bruno 901 Cherry Avenue Sant Bruno, CA 94066 els Estats Units

En OLIOLY, utilitza Instagram.

Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Instagram compleix amb els escuts de privacitat UE-EE.UU i SUIZA-EE.UU. Ara bé,OLIOLY, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s’ha dit, Instagram està adherida al PrivacyShield i manifesta en la seva Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com Instagram transfereix les dades albergades en la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Attn: Law Enforcement Response Team 1601 Willow Road

OLIOLY, utilittza Twitter. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades pujades als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Ara bé, OLIOLY, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Informem els nostres Usuaris que Twitter està adherida al Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar la llista aquí, i, aquí es pot obtenir més informació sobre com Twitter transfereix les dades albergades en la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Twitter, Inc. 1355 Market Street #900 San Francisco, Califòrnia 94103 Phone: (415) 222-9670

 

En OLIOLY, utilitza CUSTOMER.IO per a la gestió d’enviament de butlletins informatius i publicitat de la companyia . Aquesta entitat està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA perquè les dades pujades a aquesta plataforma s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. PeaberryProgramari Inc compleix amb els escuts de privacitat UE-EE.UU i SUIZA-EE.UU. Com s’ha dit CUSTOMER.IO està adherida al Privacy Shield i manifesta en la seva Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb el citat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació aquí sobre com CUSTOMER.IO transfereix les dades albergades en la seva plataforma. Per a queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Peaberry Programari Inc. 921 SW Washington St, Suite #820, Portland, OR 97205 els Estats Units

 1. DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES.

Qualsevol persona, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, el dret a la portabilitat, a no ser objecte de tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils i el dret a oposició de les dades personals que obren en qualsevol dels fitxers que és Responsable OLIOLY, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, expressant clarament el seu desig i acompanyant fotocòpia del seu DNI i quants documents siguin necessaris per a acreditar el seu identidad.no ha d’oblidar-se indicar els motius que justifiquin l’exercici del dret.Per a això, es podrà dirigir un escrit, bé a l’adreça de correu electrònic soporte@olioly.com, o a l’adreça Carrer Rabassa 27 local dreta..Tenim a la disposició dels Usuaris formularis per a l’exercici d’aquests drets, poden sol·licitar-los en el nostre formulari de contacte.Què pot sol·licitar exactament?

 • Dret d’accés: Podrà sol·licitar informació sobre si OLIOLY està tractant dades personals seves.
 • Dret de rectificació: Podrà sol·licitar la rectificació de les dades, en cas que aquests siguin incorrectes, així com la supressió d’aquests.
 • Dret de cancel·lació: Podrà sol·licitar la cancel·lació de les dades; i en cas que existeixi alguna limitació, OLIOLY conservarà les dades degudament bloquejades, únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: Podrà sol·licitar que deixem de tractar les dades en la forma manifestada, tret que per motius legítims hàgim de continuar tractant-los, circumstància que manifestarem expressament.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: Podrà sol·licitar en qualsevol moment que limitem el tractament de les dades quan es doni algun dels següents casos:
  • Quan impugni la precisió de les dades tractades i durant un període que permeti a OLIOLY comprovar l’exactitud d’aquests.
  • Quan el tractament de les dades sigui il·legal conforme a la legislació vigent i l’afectat opti per la restricció del seu ús en lloc de per la seva eliminació.
  • Quan l’afectat requereixi les seves dades per a l’establiment, exercici o defensa de reclamacions legals.
 • Dret a la portabilitat de dades: De manera que, en cas que les dades es tractin de forma automatitzada, els mateixos siguin retornats o es transfereixin a una altra empresa indicada per l’Usuari en un format estructurat, automatitzat i d’ús comú.
 • Dret de supressió: Podrà sol·licitar l’esborrat de les seves dades personals i OLIOLY haurà d’esborrar-los sense demora injustificada quan:
  • Les dades ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recopilats o processaments.
  • L’afectat retira el consentiment en el qual es basa el tractament de les dades, i no existeix un altre fonament jurídic per a això.
  • L’afectat s’oposa al tractament perquè aquest té com a finalitat el màrqueting directe de productes.
  • Les dades han estat processats il·legalment.
  • Les dades hagin d’esborrar-se per a complir amb una obligació legal a nivell comunitari i/o nacional.

A més, els Usuaris disposen d’altres drets, a saber:

 • Dret a retirar el consentiment prestat: L’Usuari, pot retirar el consentiment prestat per al tractament de dades personals per a alguna finalitat específica, quan així ho desitgi, tan sols ha de posar-se en contacte amb nosaltres exercitant aquest dret.
 • ret a reclamar davant l’Autoritat de Control: Qualsevol Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control, en cas que consideri que, OLIOLYestà tractant les seves dades de manera errònia. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és la Agencia Española de Protección de Datos, domicili en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid i telèfons de contacte: 901 100 099 / 91 266 35 17.
 1. BLOG.

La nostra web disposa d’una secció de Blog en la qual es permet que els Usuaris publiquin comentaris. Els Usuaris també podran compartir els nostres articles a través de les xarxes socials on estem presents, per la qual cosa els Usuaris hauran de ser cauts i llegir prèviament les Condicions i Polítiques de Privacitat de la citada xarxa social.

 1. XARXES SOCIALS

OLIOLY està present en Twitter, Facebook, Linkedin, Google+ i YouTube, sense perjudici que pugui utilitzar altres en el futuro.es per això que, a través d’aquesta Política de Privacitat, es reconeix responsable del tractament en relació amb les dades publicades per OLIOLY en aquestes plataformes, així com de les dades que els Usuaris enviïn de forma privada a OLIOLY amb la finalitat de ser extrets -per exemple, comunicacions perquè OLIOLY atengui Online Olioly una consulta.

No obstant l’anterior, a través dels perfils, OLIOLY no comparteix ni comunica cap informació personal dels Usuaris, “seguidors” de Twitter, Facebook, etc.Aprofitem la present Política de Privacitat per a informar els Usuaris que, el perfil de OLIOLY en les citades xarxes socials, està obert al públic en general, sense limitació d’accés a altres usuaris, amb la finalitat que la nostra marca, serveis, concursos, certàmens, etc. siguin vists per la major quantitat de persones possibles. És per això pel que, en cas que els Usuaris, seguidors dels nostres perfils enviïn en el nostre mur informació de caràcter personal, serà la seva exclusiva responsabilitat.

Qualsevol que no desitgi ser “seguidor” de OLIOLY en les xarxes socials en les quals està present, tan sols ha de deixar de seguir aquest perfil seguint el que es disposa en les Polítiques de Privacitat i Termes i Condicions de la xarxa social en qüestió. Les dades dels Usuaris pujats als nostres perfils romandran en aquests des que l’Usuari presta el seu consentiment fins que el retiri, sol·licitant-lo a la plataforma.el tractament que OLIOLY realitzi dins de les xarxes socials, serà com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Pel que OLIOLY podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors, i, per qualsevol via que permeti la xarxa social, sobre les seves activitats, concursos, certàmens, serveis, etc. així com prestar servei personalitzat d’atenció al client a través de la xarxa social.

Qualsevol Usuari podrà exercir els drets de protecció de dades, posant-se en contacte amb OLIOLY en l’adreça i correu electrònic indicat en l’apartat corresponent a aquests. En cap cas OLIOLY extraurà dades de les xarxes socials si no compta amb el consentiment exprés de l’usuari per a això.Recomanem als Usuaris encaridament llegeixin les Polítiques de Privacitat i Termes i Condicions de les xarxes socials on estem presents.

 1. RECEPCIÓ DE CURRÍCULUM VITAE.

OLIOLY no admet la recepció de Curriculum vitae a través del correu electrònic facilitat en aquesta pàgina Web, ni si el mateix és enviat pels Usuaris a través dels formularis disponibles en la pàgina, per no disposar de cap procés de selecció obert. Atenent a això, qualsevol Currículum que es rebi per correu electrònic, o per l’emplenament d’algun formulari, serà eliminat i esborrat. Podent, això sí, usar l’adreça de correu electrònic de contacte, per a informar de l’esborrat del Currículum a l’interessat.

 1. CONDICIONS.

Recomanem encaridament als Usuaris que visitin també les seccionis Condicions Legals, Avís Legal i Política de Cookies que regulen, entre molts altres aspectes, l’ús, renúncies i limitacions de responsabilitat que regeixen en aquest lloc web.

 

Barcelona, 28 de febrer de 2019

 

 

 

Fes la teva comanda. Avui guanyes salut, benestar i una promoció de temporada...