Condicions Generals de Venda

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privadesa, regulen l’ús del lloc web, “www.Olioly.com”, el seu titular és l’empresa Olioly Development SL

OLIOLY DEVELOPMENT SL (en endavant OLIOLY) és una societat limitada espanyola amb domicili al carrer Progrés número 2, principal segona 08012 Barcelona; està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb data nou de novembre de 2015, número d’inscripció 1, tom 45052, foli 142, secció, full 4.755.538,, amb número de CIF B66637190.

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de Olioly, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web “www.olioly.com”, (d’ara endavant la «Botiga Online Olioly»).

 1. Obligacions de l’Usuari.

1.1 L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga Online Olioly, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis d’aquesta, de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga Online Olioly per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Olioly Develpment SL, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

 1. Productes y Serveis.

2.1 OLIOLY es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga Online Olioly. En particular, OLIOLY podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga Online Olioly, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, OLIOLY es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga Online Olioly.

2.2 Els Productes inclosos en la Botiga Online Olioly es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Excepte error tipogràfic, les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga Online Olioly. Els preus indicats en la Botiga Online Olioly són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contra.

2.3 OLIOLY es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. OLIOLY es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un Usuari-Client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d’una comanda anterior.

A més també està prohibit explícitament la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

2.4 Les comandes efectuades a Internet a través d’www.olioly.com comporten unes dades contractuals entre l’Usuari-Client i la Botiga Online Olioly que seran objecte de confirmació i recopilació per ambdues parts abans de l’enviament.

2.5 OLIOLY es compromet a acceptar ordres de comandes d’acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades. L’Usuari-Client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes. La confirmació d’una comanda implica, per tant, l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. Llevat que es demostri el contrari, les dades registrades per la Botiga Online Olioly constitueixen una prova del conjunt de transaccions realitzades entre OLIOLY i els seus clients.

 1. Procediment i Forma de Pagament dels Productes.

3.1 Un cop realitzat la comanda pel client, OLIOLY enviarà un correu electrònic a l’Usuari, en el termini màxim de vint (24) hores, confirmant-li la compra., Detallant les característiques del producte que se servirà al client, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a OLIOLY. A la confirmació se li assignarà un codi de referència de la compra, al client

3.2 L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga Online Olioly haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga Online Olioly.

3.3 OLIOLY arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’Usuari una vegada feta la compra.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per OLIOLY no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. OLIOLY enviarà per correu electrònic la factura corresponent al mateix i / o l’usuari la podrà descarregar també des del seu compte.

 1. Política de devolucions.

Els productes comprats a “www.olioly.com” podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de retornar el / s producte / s adquirit / si es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

OLIOLY s’encarrega de tramitar una recollida amb l’empresa de transport dels productes que desitgi retornar.

 1. Devolució per decisió del client:

En el cas que la devolució o canvi sigui aliè a un desperfecte o error en el producte, no s’acceptaran devolucions, llevat que el client argumenti una raó de pes. Si Olioly Development considera suficients aquestes raons, s’acceptaran devolucions dins dels primers 5 dies naturals des de la data de recepció, sempre que es compleixin les condicions que regula la Llei 3/2014 de 27 de març, article 71 d’ordenació de comerç la qual indica que el producte ha de ser retornat  en les mateixes condicions que va arribar i no haver estat utilitzat (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix). En cas de no conservar l’embalatge original OLIOLY es reserva el dret a que el bé pugui patir alguna depreciació.El reemborsament del valor de la mercaderia es realitzarà un cop comprovem en el nostre magatzem el bon estat de la mateixa. El client haurà d’assumir els costos de la devolució que són 8.95 € * per a enviaments nacionals.

* Hi ha casos en què el port pot variar i se li informarà durant el procés de devolució.

OLIOLY haurà de realitzar devolució de l’import  s’ha d’efectuar, tal com indica la  Llei 3/2014 de 27 de març, d’ordenació de comerç article 107,  sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut  14 dies naturals  des de la data en què ha estat retornada la mercaderia.

 1. Productes danyats

En el cas que la devolució o canvi es degui al fet que el producte està danyat o trencat a causa del transport, preguem que contacti el més aviat possible amb nosaltres per poder cursar l’reposició / abonament dels productes. El client no haurà de córrer amb cap despesa.

 1. Productes incorrectes

Si la devolució es deu al fet que el producte rebut no és el sol·licitat, es pot cursar una devolució o canvi dins dels  primers 30 dies naturals  des de la data de recepció. No obstant això, s’haurà de comunicar tan aviat sigui possible per poder tramitar el canvi pel producte correcte. El client no ha d’abonar despeses de devolució.

 1. Productes amb informació incorrecta / incompleta

En el cas que la devolució es degui al fet que el producte rebut no s’ajusta a la informació que s’indica a la web, es pot cursar una devolució o canvi dins dels primers  30 dies naturals  des de la data de recepció. No obstant això, s’haurà de comunicar tan aviat sigui possible per poder tramitar-la. I l client no ha d’abonar despeses de devolució.

 1. Productes defectuosos

En cas de productes defectuosos, OLIOLY procedirà, segons correspongui i en funció de les condicions del producte, responent pròpiament o mitjançant el proveïdor / distribuïdor / fabricant, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per a el consumidor i usuari.

El reemborsament pel producte retornat

El reemborsament de l’import es realitzarà per transferència En. A aquest efecte, se li sol·licitarà el núm de compte i IBAN per poder fer-li l’abonament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

casos especials

Els  productes d’ús íntim  no accepten canvis i / o devolucions segons indica l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

 1. Servei d’Atenció al Client.

5.1 les incidències, reclamacions o exercici dels seus drets, seran ateses al correu electrònic soporte@olioly.com o trucant al 933.823.103

 1. Servei de Lliurament a Domicili.

6.1 L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga Online Olioly és exclusivament per a les zones que indica la pàgina, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga Online Olioly s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament (a excepció del contra-reemborsament), i el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei llevat que s’especifiqui el contrari en el moment de fer la compra.

6.2 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d’adquisició del Producte, l’Usuari serà informat del cost exacte d’enviament i altres costos addicionals que puguin derivar.

 1. Propietat Intel·lectual i Industrial.

7.1 L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga Online Olioly i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia OLIOLY o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2 Tret que fos autoritzat per OLIOLY o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga Online Olioly únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

7.3 L’Usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per OLIOLY o per tercers en la Botiga Online Olioly.

 1. Protecció de Dades.

Amb l’objecte de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris de la nostra pàgina web i per tal de protegir la seva intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la Política de Privacitat.

Els termes recollits a en la mateixa i en especial el deure de confidencialitat seran d’obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballi o pogués treballar amb nosaltres i que tinguin accés a les dades que ens facilitis, bé durant la navegació a la nostra web , per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Olioly Development SL es reserva el dret a modificar el contingut de la present Política de Privadesa, amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de treball de l’Article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels Usuaris, Potencials Clients o Clients, d’una manera diferent al que estableix la Política de Privacitat vigent al moment de facilitar-nos les dades; o en cas que anem a tractar-les amb finalitats diferents a les indicades en el moment en què ens facilitis les teves dades, farem l’esforç possible per contactar com afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als Usuaris que, cada vegada que accedeixin a la nostra pàgina web, revisin el present text per assegurar-les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seves dades.

La Política de Privacidad,

formarà part i estarà unida de forma permanent al que disposa el nostre Avís Legal, les Condicions Legals del servei contractat i en la nostra Política de Cookies.

En tot moment indicarem la data de l’última actualització de la Política de Privacitat perquè els Usuaris coneguin el contingut efectiu que se’ls aplica i la data de l’última revisió.

OLIOLY, SL fa constar que aquesta política de privacitat es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara RGPD).

 1. Contrasenyes.

9.1 OLIOLY facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’Usuari es compromet a notificar a OLIOLY de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 1. Galetes.

10.1 OLIOLY utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga Online Olioly. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per identificar-lo.

10.2 Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga Online Olioly.

 1. Confiança Online.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat text complet del document i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confiança online (www.confianzaonline.es).

 1. Resolució de conflictes

PLATAFORMA EUROPEA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE E-COMMERCE.

PLATAFORMA EUROPEA PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES D’E-COMMERCE.

Informem als consumidors que està operativa la plataforma de resolució de litigis de consum en línia ( ” ODR Platform, Online Dispute Resolution “) per a tots els països de la Unió Europea, inclosa Espanya.

En el cas d’Espanya, la Comissió Europea ha designat al Centre Europeu del Consumidor adscrit a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, com a punt de contacte de la plataforma, per assistir i donar suport a la presentació de reclamacions a través de l’esmentada plataforma.

A partir de l’entrada en vigor de la Directiva 2013/11 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum i del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, estem obligats a informar sobre l’existència de la plataforma als nostres compradors. Per aquest motiu vam informar als nostres Usuaris que en cas que es produeixi qualsevol conflicte amb el consumidor de  OLIOLY,  hi ha un nou procediment europeu, senzill, multilingüe i accessible per a la resolució dels mateixos.  Que consisteix en el següent:El consumidor haurà accedir a aquesta plataforma 

i completar el formulari de reclamació en línia. Un cop omplert, el mateix s’enviarà des de la mateixa plataforma. La reclamació serà enviada a OLIOLY, qui proposarà al consumidor una entitat de resolució alternativa del conflicte. Una vegada que el consumidor i el venedor es posin d’acord en l’entitat de mediació que va a resoldre el seu conflicte, la plataforma enviarà la reclamació a l’entitat escollida.

L’entitat de mediació s’ocuparà del cas per via electrònica i proposarà una solució en el termini màxim de 90 dies. “

 1. Currículum

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic , que es faciliten s’incorporin al fitxer del que és responsable OLIOLY, amb la finalitat d’estudiar i / o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació,

 1. Comentaris i suggeriments

Ajudeu-nos a millorar, enviant els seus comentaris, queixes i suggeriments. Seran ben rebuts i conseqüentment gestionats. Li preguem que ens enviïn tals comentaris o suggeriments a través del nostre correu soporte@olioly.com

Fes la teva comanda. Avui guanyes salut, benestar i una promoció de temporada...